Основни дейности и геодезически услуги, предлагани от Геопрециз Инженеринг ООД

Фирмата разполага с квалифициран екип с богат технически опит, за да предложи на своите клиенти възможно най-качествените геодезически услуги.

 • Издаване на скица
 • Поддръжка на кадастрални карти
 • Изработване на схеми на самостоятелни обекти
 • Изработване на проекти за промяна на имотни граници
 • Изграждане на геодезически мрежи с всякакво предназначение
 • Цифрови модели на кадастрални карти и ЕТК
 • Кадастър на населени места и промишлени площадки - подземен и надземен
 • Изготвяне на подробни устройствени планове
 • Геодезически работи при проектиране
 • Инженерни геодезически измервания за линейни обекти от газопреносната мрежа, оптични магистрали, кабелни мрежи, пътища, автомагистрали, телекомуникационни съоръжения, въжени линии и др.
 • Геодезически работи на акваторията на реки, язовири и континенталния шелф
 • Изследване на пространствени деформации на съоръжения, сгради, терен
 • Геодезически работи в геологопроучвателната и добивната промишленост
 • Създаване на специализиран геодезически софтуер

Услуги, изпълними в рамките на един работен ден:

 • Геодезическо заснемане на дървесна растителност по чл.19 на ЗУЗСО
 • Геодезическо заснемане за устройствено планиране
 • Издаване на удостоверения за идентичност на поземлен имот

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашия проект и да получите професионалната услуга, от която се нуждаете.