Подробен устройствен план – ИПРЗ на кв.46 по плана на с. Мала Църква, включващ площадката на пречиствателна станция за питейни води „Кантон Мала църква”, част от „Интегриран проект за водния сектор на град София”
Изработване ПУП – парцеларен план за обект: “Аварийно водоснабдяване от язовир “Цонево” за общините на гр. Варна и Варненска област” - “Санитарно-охранителни зони”
Подробен устройствен план / парцеларен план - окончателен проект № 1 /от км. 0+00 до км. 79+00 от проекта на газопровод Набуко
Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ № 65231.901.357 в местността "Рашид Бегов Чифлик" в землище Самоков
Изработването на парцеларен план за трасето на водопровод деривация - с. Житница - Провадсол
ПУП – ПЗ и Парцеларен план за МВЕЦ „Роса” в землището на с. Мала Църква
Изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имот с идентификатор № 68134.8554.570 по Кадастрална карта (КК) гр. София, собственост на ДАБ при МС, включен в УПИ I, кв.45 по плана на кв.Враждебна, гр.София