Специализиран софтуер, създаден от Геопрециз Инженеринг ООД

 • Програмен продукт INTNET за изравнение на интегрирани мрежи
 • Програмен продукт AGNET за изравнение на астрономогеодезични мрежи
 • Програмен продукт LANNET за изравнение на планови мрежи
 • Програмен продукт GEONET за обработка на геодинамични мрежи
 • Програмен продукт LEVNET за изравнение на нивелачни и гравиметрични мрежи
 • Комплекс интерполационни програми POLY
 • Програмен продукт TRAN за всякакъв вид координатни трансформации
 • Програмен продукт BASE за изчисление и изравнение на високоточни базисни измервания
 • Програмен пакет KODLEV за предварителна обработка на измервания с кодов нивелир
 • Програмен продукт MEKO за обработка на измервания с далекомер Mekometer ME 5000
 • Програмен пакет за предварителна оценка на точността и оптимизиране на ъгловолинейни геодинамични мрежи - OPTIMA
 • Програмен продукт GPSNET за изравнение на GPS мрежи
 • Програмен продукт FIXNET за изравнение на мрежи с фиксирани точки
 • Програмен продукт FRENET за изравнение на свободни мрежи
 • Програмен продукт ASTRA за обработка на астрономични измервания
 • Програмен продукт GPSPLUS за обработка на GPS измервания комбинирани с класически геодезически измервания
 • Програмен продукт GPSLOC за трансформация на GPS координати в локални координати (вкл Система 1970 и гаусови координати)
 • Програмен продукт TISSOT за изчисление на премествания и деформации по метода на крайните елементи
 • Статистическа обработка на геодезически измервания

Наличен софтуер в Геопрециз Инженеринг ООД

 • SKI 2.3
 • SKI PRO 2.1
 • SKI PRO 3.0
 • LEICA GEO OFFICE 1.1
 • AUTODESK MAP 3D 2006
 • AUTODESK CIVIL 3D 2010
 • MKAD for Windows
 • PYTHAGORAS
 • TPLAN for DOS
 • TPLAN for Windows