Допълване на цифровите модели на КККР за частта разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата „Допълване на цифровите модели на Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за частта, разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата 9 села общ. Божурище, землище гр. Долна Баня, общ. Долна Баня, 14 села от общ. Самоков и 12 села общ. Сливница
Допълване на цифровите модели на КККР за частта разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата „Допълване на цифровите модели на Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за частта, разположена извън границите на урбанизираната територия на землищата на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, 20 села в община Вълчи дол и 9 села в общ. Суворово
Създаване на КККР на строителен полигон верила, кв. Верила, с. Равно поле, общ. Елин Пелин
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Кайнарджа, община Кайнарджа, с. Ситово, община Ситово, област Силистра и с. Константиново, общ. Варна, обл. Варна
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Баново, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Левски, с. Просечен и с. Чернево, община Суворово, обл. Варна
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Грамада, община Грамада и с. Чупрене, община Чупрене, област Видин
Изработване на кадастрален план на завод “Терем” – гр. Провадия
Попълване на кадастрална карта на с. Блъсково – общ. Провадия
Попълване кадастрален план на гр. Батак
Възстановяване, изчертаване, попълване, и цифровизация на кадастрални и регулационни планове /КРП/ за община Самоков
Извършване на технически дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за м. Соук Су – гр. Провадия
Извършване на технически дейности по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за с. Разбойна, община Търговище
Оцифряване и анализ на кадастрални планове и регистри на територията на СР-Самоков. Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на съдебен район Несебър. Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на община Балчик. Измерване, изчисляване и изравняване на работната геодезическа мрежа на община Балчик
Извършване на Геодезичеки услуги съгласно изискванията на община Самоков:
- Трасиране на общински имоти и съоръжения
- Подготвяне на документи за промяна в кадастралната карта за общински имоти и внасянето им в Агенция по кадастъра
- Идентифициране на общински имоти
- Заснемане и изготвяне на схеми на самостоятелни обекти за общински имоти
Оцифряване и анализ на съществуващите кадастрални планове и кадастрални регистри No. 2003/NCB C6-4/3 на урбанизираните територии на съдебен район Козлодуй. Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа
Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на: гр.Бяла /обл.Варна/, с. Приселци /общ. Аврен/, к.к. Камчия, гр. Обзор, с. Равда, с. Ахелой. Проектиране, изграждане и измерване посредством GPS на Геодезическата мрежа с местно предназначение и Работната геодезическа мрежа