Изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Лисец, община Ловеч, и местността „Кръстопът“ в землището на гр. Ловеч
Изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Широки дол, община Самоков
Изработване на специализирана карта за устройствено планиране за ПИ № № 65231.918.253, 65231.918.257, 65231.918.259, 65231.918.260, 65231.918.266, 65231.918.267, 65231.918.268, 65231.918.269, 65231.918.270, 65231.918.271, в гр. Самоков, общ. Самоков
Изработване на специализирана кадастрална карта за целите на устройственото планиране на м. „Смърдана“, р-н „Красна поляна“ - СО
Изработване на специализирана карта за устройственно планиране на селскостопански двор с. Доброславци
Специализирана Кадастрална карта, включително изготвяне на напречни профили за обект ”Корекция на река Провадийска" от км.42+422 до км 42+787
Изготвяне на специализирана карта за устройствено планиране на курортен комплекс Боровец