Изработване на специализирана карта за устройствено планиране за ПИ № № 65231.918.253, 65231.918.257, 65231.918.259, 65231.918.260, 65231.918.266, 65231.918.267, 65231.918.268, 65231.918.269, 65231.918.270, 65231.918.271, в гр. Самоков, общ. Самоков
Специализирана Кадастрална карта, включително изготвяне на напречни профили за обект ”Корекция на река Провадийска" от км.42+422 до км 42+787
Изготвяне на специализирана карта за устройствено планиране на курортен комплекс Боровец
Изработване на специализирана карта за устройственно планиране на селскостопански двор с. Доброславци