Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктура за българската част на проект междусистемна газова връзка Гърция-България” „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД
Подръжка на КВС (карта на възстановената собственост) на общините: Провадия, Дългопол, Ветрино, Етрополе
Подръжка на КВС (карта на възстановената собственост) на общините: Провадия, Дългопол, Ветрино
Услуга за извършване на технически дейности за поддържане на карта на възстановената собственост /КВС/ до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР, за Съдебен район – гр. Луковит
Изработване на прецизна нивелация 1-ви клас: нивелачна линия № 17 от ВНР № 227 до ВНР № 28 (с. Дуранкулак - гр Варна - 117 км.), от ВНР № 13 до ВНР № 227 (гр. Добрич - с. Дуранкулак - 80 км), нивелачен полигон VIII
Геодезически дейности по време на строителството на Селище от затворен тип с еднофамилни жилищни сгради, УПИ XVIII-474,483, кв.5 и УПИ-XX-482,760,762,767, кв. 3 гр.София; м. "Малинова долина"
Определяне на координати и коти на центровете на 700 бр. ревиз. канал. шахти в района на общ. Велико Търново
Оцифряване и създаване на цифров модел на водосборната област на р. Струма от ЕТК – М 1:50 000 – 15 000.
Координиране на шахтите от каналната мрежа на гр. София
Геодезическо заснемане и вертикално планиране на приемна сграда на “Техноекспортстрой” ЕАД в КК “Боровец”
Геодезически измервания на контролни точки от участъци с цел наземен контрол на лазерно сканиране
Рамков договор за възлагане на проучвателни и геодезически дейности с Възложител „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
Геодезически дейности свързани с проектиране и изграждане на ветрогенераторен парк в землище с. Ружица, с. Никола Козлево, община Никола Козлево