Оптична кабелна магистрала за информационна система на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в участъка от ЦУ на “Булгаргаз” ЕАД до КС “Ихтиман”. Кадастрално заснемане, определяне на засегнатите имоти и договаряне със собствениците за право на ползване на имотите, изготвяне на екзекутивна документация – 84 км
Кадастрално заснемане на съществуващите газопроводи, съобщителни линии и съоръженията към тях. Получаване на удостоверения по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за участъка “Оптична магистрала от с. Лозенец до КС Ихтиман” – 272.25 км
Изграждане и измерване чрез GPS на опорна геодезическа мрежа за обект: “Кадастрално заснемане на газопроводите, оптическата магистрала, съобщителните кабели и съоръженията към тях между с. Росен и КС Ихтиман”
Кадастрално заснемане за обект: Оптична кабелна магистрала за информационна система на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в участъка от границата с Р. Румъния до КС “Кардам”
Кадастрално заснемане на газопроводите, оптическите и съобщителните кабели и на съоръженията към тях между КС “Лозенец” и българо - турската граница
Транзитен газопровод за Р. Гърция, Р. Македония и Р. Югославия. Подобект: Оптична магистрала от КС Лозенец до с. Загоре
Кадастрално заснемане на участъка от КС “Провадия” до с. Рупча и изготвяне на екзекутивни чертежи от подобект Оптична магистрала от КС “Провадия” до КС “Лозенец”, включително и газопроводите
Кадастрално заснемане – екзекутив на газопроводите, оптическите кабели и съоръженията към тях, между с. Загоре и с. Голям Чардак
Кадастрално заснемане на оптичната магистрала, газопроводите и съоръженията към тях от КС Одринци – до КС Провадия
Авариен ремонт на двукабелна магистрала Чирен – Калугерово при прехода на р. Голям Искър на територията на община Роман. Кадастрално заснемане на двукабелната магистрала след ремонта
Изработване на работен проект, извършване на всички необходими действия по съгласуване и одобряване на работния проект за участък “Оптична магистрала от компресорна станция Лозенец до гр.Стара Загора”
Телефонна кабелна линия на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД в участъка от СКЗ-Калугерово до СКЗ-Трудовец
Геодезическо заснемане на газопроводни отклонения до АГРС Раковски, до АГРС Първомай и АГРС Стамболийски
Геодезическо заснемане на разпределителен газопровод от ГРС “Перник” до ГРП – „Гранитоид” АД – гр. Батановци
Геодезическо заснемане на газопроводно отклонение “Перник” и газопроводни отклонения към него
Геодезическо заснемане, отразяване в КВС и осигуряване на Удостоверение по чл.52 ЗКИР на Обслужващи Съоръжения по линейната част към магистрален нефтопродуктопровод Бургас - солна мина "Васил Коларов " - гр.Провадия; нефтопродуктопровод Бургас - С.М.Провадия с отклонение от абонатна станция "Цонево" до ПБ Аспарухово
Геодезическо заснемане на ГО "Варна". Извършване на дейности по издаване и получаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР Етапи:
ВТ ГИС „Дупница” – ВТ КС „Петрич” – МТТ КВ „Кулата” – 130 км
МТТ КВ „Батулци” – МТТ КВ „Николаево” – ВТ ГРС „Плевен” – 86 км
ВТ ОУП „Полски сеновец” – МТТ КВ „Миладиновци” – ВТ АГРС „Търговище” – 170 км
Кадастрално заснемане на газопровода; нанасяне в кадастъра и издаване на удостоверения по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; изработване на документация за имотите засегнати при строителството, издирване на собствениците и договаряне на обезщетения за ползване на земите, засегнати по време на строителството; изработване на трасировъчен план към част геодезия на инвестиционния проект
Геодезическо заснемане на ГО "Варна". Извършване на дейности по издаване и получаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР
Геодезическо заснемане на пресичания за участък № 1 /от км. 0+00 до км. 79+00/, от проекта на газопровод Набуко
Извършване на геодезически измервания и тяхната обработка на обект: „Техническа помощ за модернизацията на железопътната линия Радомир – Гюешево”
Извършване на специализирана геодезическа снимка на жп линията и терена около нея в участъка Радомир – Александър Димитров, както и пътя Радомир – Кюстендил и терена около него, в участъка от разклона за с. Поцърненци до гара Александър Димитров
Геодезическо заснемане на електропровод 20 kV с извод “Газстрой” и електропровод 20 kV с извод “Дъбово” на Компресорна станция „Странджа” с. Горска поляна
Изготвени екзекутиви на оптични кабели:
Варна – Бургас
Бургас - Сливен
Варна – Добрич
Добрич – Кардам
Кюстендил – Гюешево
Хасково – Свиленград