Деформации

Изследване на пространствени деформации на съоръжения, сгради, терен
Списък обекти

ГММП и РГО

Изграждане на геодезически мрежи с местно предназначение и работни геодезически основи
Списък обекти

Линейни обекти

Инженерни геодезически измервания за линейни обекти от газопреносната мрежа, оптични магистрали, кабелни мрежи, пътища, автомагистрали, телекомуникационни съоръжения, въжени линии и др.
Списък обекти

Геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане и извършване на дейности по издаване и получаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР
Списък обекти

Подробни устройствени планове

Изготвяне на подробни устройствени планове
Списък обекти

Специализирани карти

Изработка на специализирани карти
Списък обекти

Кадастрална карта и регистри

Кадастър на населени места и промишлени площадки - подземен и надземен
Списък обекти

Други обекти

Геодезически дейности в разнообразни по вид обекти
Списък обекти