Създаване на геодезична мрежа с местно предназначение и работна геодезическа основа за съдебен район Силистра – 6021 ха и оцифряване и анализ на община Силистра – съдебен район Силистра – 2356 ха
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри общ. Априлци: Острец, Видима, Ново село, Зла река, Скандало, Велчево, Драшкова поляна и ГММП за съдебен район Троян - ГММП и РГО
Създаване на кадастрална карта, кадастрални регистри и специализирана карта на с. Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен и с. Загориче, общ. Каолиново, обл. Шумен - ГММП и РГО
Прединвестиоционно проучване за проект “Удвояване и електрификация на линията Карнобат - Синдел” - GPS измервания на РГО
GPS измервания за определяне координатите на геодезическата мрежа в района на варовото находище – гр. Мерсин, Турция
Работна геодезическа основа на селищата – Дивдядово, Доспей, Духовец, Яребична, Нови Пазар, Смядово, Велики Преслав
Измерване, изчисляване и изравняване на работната геодезическа мрежа и на геодезическата мрежа с местно предназначение на с. Звегор
Стабилизиране и определяне на координатите на 60 точки от опорната мрежа по проектното трасе на газопровод от Галата до Белослав
Работна геодезическа основа за обект: „Лот 1 – Автомагистрала Струма, участък Долна Диканя – Дупница от км 308+000 до км 322+000”
Работна геодезическа основа за обект: Път Игнатово-Карлово-Васил Левски
Кадастрален план на гр. Опака - измерване на ГММП и РГО
Работна геодезическа основа за с. Гелеменово
Работна геодезическа основа за обект: „Път III – 6061” П. к. с път III – 606 (Красново) – Старосел – П. к. с път III - 642” от км 0+000 до км 21+628
Работна геодезическа основа за обект: „Лот 3, Път I – 1 Монтана – Враца от км 125+000 до км 139+566”
Работна геодезическа основа за обект: „Път III-813: Драгоман - Врабча, от км 29+000 до км 56+700“
Работна геодезическа основа за обект: „Път III-6301: Филиповци - Глоговица - Трън, от км. 0+000 до км.12+000“
Работна геодезическа основа за обект: „Път II-21 Русе - Силистра, участък от км 16+330 до км 82+200”
Работна геодезическа основа за обект: „Път II-21 Русе - Силистра, участък от км 0+000 до км 6+030”
Работна геодезическа основа за обект: „Лот №8.1 Път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог, от км 54+400 до км 107+150, участък от км 86+468 до км 107+150“
Работна геодезическа основа за обект: „Път III – 8112 от п. к. с път III – 811 (гр. Сливница) – с. Алдомировци – с. Драготинци – п.к. с път III - 813”